Skip to main content Skip to search

Kiểm tra kế toán

2
Kiểm tra kế toán
Tuy theo khảo sát của từng khách hàng, chúng tôi đưa ra phương án thực hiện phù hợp.

Bên cạnh việc kiểm tra kế toán chúng tôi còn cung cấp báo cáo về tình hình số liệu kế toán, mức độ tuân thủ qui định về chứng từ cũng như các rủi ro về thuế doanh nghiệp gặp phải.